Zarabianie na blogu inaczej

Uwaga! Mimo daty ten wpis jest AKTUALNY na 2013 rok (i prawdopodobnie też na 2014) Zapraszam również do przeczytania artykułu o tym jak zarabiać na blogu.

Dla nikogo nie jest chyba odkryciem, że w tej chwili w Polsce nie da się zarobić rozsądnych pieniędzy na (jednym) blogu. AdSense, artykuły sponsorowane, reklamy stałe – przy normalnym blogu, jeśli w ogóle zobaczymy jakieś pieniądze, będą to grosze.

Czytaj całość

Drobne zmiany w szablonie

Od jakiegoś czasu szeryfowy krój pisma, który tak bardzo mi się podobał zaczął mnie irytować. Co prawda kiedyś pisałem, że szeryfy sprawdzą się na tej stronie, ale powoli zacząłem zmieniać zdanie. Doszło nawet do tego, że sam zmieniałem styl strony z poziomu przeglądarki…

Czytaj całość

Menu po prawej czy lewej?

Więk­szość sza­blo­nów blo­ga ma
menu po pra­wej stro­nie. Jak się oka­zu­je, taki układ jest nie­co le­piej od­bie­ra­ny niż od­wrot­ny (z menu po le­wej)

Oso­bi­ście je­stem za tym (i nie tyl­ko ja ), że­by menu umiesz­czać po pra­wej – bli­żej pa­ska prze­wi­ja­nia, przy ma­łej roz­dziel­czo­ści treść zo­sta­nie na miej­scu. Po­dob­no część osób czu­je się za­gu­bio­na, bo od­ru­cho­wo czy­ta się od le­we­go gór­ne­go rogu. I moje py­ta­nie: czy ko­muś na­praw­dę prze­szka­dza menu po pra­wej?

Na czym działa WinXP?

Mi­mo że po os­tat­nich za­ku­pach nie mu­szę o­gra­ni­czać się z za­so­ba­mi sprzę­to­wy­mi, to ko­rzy­sta­jąc z VirtualBoksa po­sta­no­wiłem po­gnę­bić Win­dow­sa sła­bym (na­praw­dę sła­bym) sprzę­tem. Ot tak, dla zabawy.;)

Wnios­ki? Win­dow­sa bez żad­nych mody­fi­kacji da się u­ru­cho­mić na kom­pu­terze wy­po­sa­żo­nym w 16MB RAM-u i 1MB (jeden mega!) pa­mię­ci gra­ficz­nej. Mo­że i u­ru­cham­ia się 10 minut za­miast stan­dar­do­wych 20s, każ­da o­pe­rac­ja wy­kon­uje się kosz­mar­nie dłu­go, ale dzia­ła. U­do­ku­men­to­wa­ne na zrzucie ekranu.